Podmienky používania portálu naRinku.sk

Čítate záväzné Všeobecné podmienky používania informačného portálu naRinku.sk a pravidlá katalógovej inzercie (ďalej len Všeobecné podmienky), ktoré nadobúdajú účinnosť ich zverejnením. Využívanie služieb tohto informačného portálu je podmienené bezvýhradným súhlasom užívateľa s týmito Všeobecnými podmienkami.

Prevádzkovateľ – Občianske združenie Nova Montania - regionálny rozvoj, Štúrova 10, 968 01  Nová Baňa, Slovenská republika v spolupráci s umaa, s.r.o., Grosslingova 4, 811 09  Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika. IČO: 44 477 805, IČ DPH: SK20 22 71 60 80

Informačný portál – informačná internetová stránka naRínku.sk, na ktorej užívatelia zverejňujú svoje inzeráty.

Užívateľ – každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby informačného portálu.

Inzerát – oznámenie, ktorým sa niečo hľadá alebo ponúka.

• informačný portál naRínku.sk je určený najmä na zverejňovanie inzerátov o ponuke produktov užívateľov a na poskytovanie resp. vyhľadanie informácií o ponuke produktov užívateľov v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami. 

• využívanie služieb informačného portálu naRínku.sk je bezplatné.

• registrácia užívateľov je nepovinná, užívateľom ale poskytuje možnosti vkladania, zmeny, odstránenia svojich inzerátov a pri správe svojich inzerátov. Registrovaní užívatelia sú povinní uviesť platnú emailovú adresu, prípadne ďalšie údaje, ktoré nemajú charakter osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. O ochrane osobných údajov, a ktoré sú nutné pre zaradenie inzerátu do relevantnej kategórie. Neregistrovaní užívatelia majú právo prezerania inzerátov, bez akýchkoľvek možností využívania ostatných možností prislúchajúcich registrovaným užívateľom.

• užívateľ môže podávať neobmedzený počet inzerátov na rôzne predmety a produkty. Každý inzerát možno uverejniť len raz, duplicitné inzeráty s totožným obsahom budú bez predošlého upozornenia odstránené.

• užívateľ si je vedomý, že užíva informačný portál naRínku.sk na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko.

• užívateľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy Slovenskej republiky pri používaní služieb Inzertnej stránky. V prípade porušenia právnych noriem, má Prevádzkovateľ právo poskytnúť všetky dostupné informácie o Užívateľovi oprávneným orgánom.

• užívateľ je povinný inzerovať iba produkty, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a ich nadobudnutie je v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

• prevádzkovateľ informačného portálu naRínku.sk si na základe vlastného uváženia vyhradzuje právo odstránenia tých inzerátov, ktoré sú v rozpore so zákonom SR, dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodné pre zverejnenie. Zároveň si vyhradzuje právo obmedziť, alebo zabrániť prístup užívateľom, ktorí tieto podmienky porušujú.

• inzeráty môžu byť vkladané len do relevantných kategórií, zodpovedajúcich ich obsahu. Ak inzerát spĺňa podmienky pre zaradenie do viacerých kategórií, je možné ho zaradiť len do jednej z nich – tej, ktorá najviac vystihuje jeho podstatu.

• podaný inzerát je pridaný na informačný portál naRínku.sk ihneď v okamihu pridania inzerátu. V textoch inzerátov môže užívateľ uviesť akýkoľvek spôsob kontaktu (vrátane www adresy), pričom povinným údajom je platný e-mail. 

• prevádzkovateľ môže na základe vlastného uváženie obmedziť počet podávaných inzerátov do jednej kategórie. Nie je dovolené vkladať do nadpisu, alebo inzerovať služby zhodného obsahu, ako je naRínku.sk. Inzeráty porušujúce toto pravidlo budú bez predošlého upozornenia odstránené.

• prevádzkovateľ alebo ním poverená osoba (ďalej len Prevádzkovateľ) si vyhradzuje právo odstrániť akýkoľvek inzerát, ktorý nie je vzhľadom na svoj obsah zaradený v príslušnej kategórii a podkategórii, taktiež ak je v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi, alebo ak to Prevádzkovateľ uzná za vhodné aj bez toho, aby to oznámil užívateľovi inzerátu.

• v prípade porušenia právnych noriem, Prevádzkovateľ poskytne súčinnosť a všetky dostupné informácie o užívateľovi oprávneným orgánom.

• ak nie je ustanovené inak, prevádzkovateľ nemá žiadne povinnosti voči užívateľovi.

• prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť informačného portálu naRínku.sk, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť informačný portál naRínku.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

• prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na informačnom portáli naRínku.sk ako aj spôsobených jej nefunkčnosťou, chybovosťou, nezabezpečenosťou, činnosťou užívateľov či z iných dôvodov.

• prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah informačného portálu naRínku.sk a inzerátov, ktoré boli pridané užívateľom legálnou, či nelegálnou cestou a ani nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb užívateľmi či tretími osobami.

• prevádzkovateľ môže používať obsah inzerátov ako aj informácie o užívateľovi, ktoré zverejní na inzertnej stránke priamo užívateľ (kontaktné údaje v inzeráte a pod.), podľa svojho vlastného uváženia.

• prevádzkovateľ nepreberá žiadne záruky za pôvod, kvalitu, dodanie, odobratie, zaplatenie, správne označenie a použiteľnosť ponúkaných vecí užívateľov. 

• prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podmienky a pravidlá inzercie kedykoľvek zmeniť. 

• prevádzkovateľ má právo rozhodnúť o ukončení prevádzky informačného portálu naRínku.sk

• informačný portál má len informatívnu funkciu. Prevádzkovateľ nie je sprostredkovateľ medzi kupujúcim a predávajúcim, nepreberá žiadne záruky za pôvod, kvalitu, dodanie, odobratie, zaplatenie a použiteľnosť ponúkaných predmetov alebo služieb užívateľov. 

• prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov alebo iných služieb Užívateľov. Za všetky informácie, údaje, text, fotografie, grafiku, logá atď. zodpovedá Užívateľ, od ktorého pochádzajú. 

• prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených v inzeráte alebo inej službe tretími stranami.

Užívateľ vyjadruje súhlas s uvedenými podmienkami a pravidlami inzercie a na znak súhlasu označí položku - súhlasím s podmienkami používania portálu.


Tieto podmienky boli zverejnené dňa 02. 02. 2011.