Komunitné záhrady

Predstavujú časť pozemku premenený na záhrady, o ktorú sa stará spoločne skupina ľudí s cieľom aktívne si vyplniť voľný čas, skrášliť okolie a dopestovať vlastné plodiny. 

Poskytujú ľuďom možnosť zlepšiť svoje prostredie a vypestovať si čerstvé bylinky, zeleninu, ovocie alebo okrasné rastliny. Pri aktívnej činnosti uspokojujúcej práce sa zlepšujú susedské vzťahy, vnímame zmysel a potrebu spoločenstva a upevňujeme si vzťah k životnému prostrediu. 

Mestské komunitné záhrady a ich výsledný vzhľad závisí od spoločenstva, ktoré sa o záhrady stará. Komunitné záhrady podporujú bezpečnosť v oblasti zabezpečenia potravín pre mestské spoločenstvá, umožňujú obyvateľom pestovať si ich vlastnú potravu alebo poskytnúť druhým, čo oni sami vypestovali.

Od verejných parkov ich rozlišuje skutočnosť, že to, či bude komunitná záhrada otvorená pre verejnosť alebo nie, záleží od vlastníckych vzťahov na danom území a od podmienok určených v prípadnej nájomnej zmluve a najmä rozhodnutia členov komunitnej záhrady. Kľúčovým faktorom u komunitných záhrad je že sú riadené a spravované aktívnymi členmi, ktorí sa o záhradu starajú a nie profesionálnou službou ako u verejných parkov. Druhým kľúčovým faktorom je produkcia jedla: na rozdiel od parkov, kde sú rastliny predovšetkým okrasné, komunitné záhrady často tým že vytvárajú priestor pre pestovanie zeleniny a iných plodín podnecujú členov spoločenstva k daným aktivitám. Aby toto mohlo byť umožnené komunitné záhrady môžu byť rozdelené na niekoľko samostatných políčok, ktoré môžu byť spravované samostatne jednotlivými členmi alebo priestor vyhradený pre pestovanie plodín môže byť spravovaný spoločne, všetko v závislosti od veľkosti a kvality záhrady a zainteresovaných členov spoločenstva.

Záujmom komunitných záhrad je predovšetkým produkcia jedla, nie všetky majú v strede záujmu pestovanie zeleniny. Medzi obľúbené záujmové aktivity komunitných záhrad patrí taktiež obnova prírodných oblastí, záhrady s pestovaním pôvodného rastlinstva či tzv. umelecké záhrady.

Ich poslaním je vytvorenie priestorov, ktoré pomáhajú ozeleniť mestá, pozitívne regulovať miestnu klímu a poskytujú aj možnosť zásobovania čerstvou sezónnou zeleninou či ovocím. Pozitívom je aj znižovanie emisií CO2 z dopravy, keďže záhrady sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti konzumentov.

Veľa záhrad je rozdelených do niekoľkých rozličných častí, kde sa pestujú rôzne druhy vegetácie a kombinujú sa políčka s malými ovocnými sadmi, bylinkami, či kvetinovými záhonmi.

Spracované podľa: communitygarden.org, wikipedia.org, dolceta.eu, zahrady.jablonka.org, farmgarden.org.uk